Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Giới thiệu

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG

1.    Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022:

-       Tuyên truyền, giáo dục trong CBCCVC về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác dân vận khéo, dân vận chính quyền,…

-       Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức phát động các phong trào thi đua, vận động CBCCVC đăng ký các danh hiệu thi đua, thực hiện các công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hàng năm vào các dịp chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước.

-       Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội – từ thiện.

-       Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động cả nhiệm kỳ và hàng năm một cách cụ thể, thiết thực; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS. Tiếp tục luân phiên Ủy viên điều hành họp Ban Chấp hành CĐCS; đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cán bộ công đoàn, CĐCS.

-       Phối hợp với cơ quan thực hiện tốt Hội nghị CBCCVC hàng năm, tham gia và vận động CBCCVC thực hiện tốt các quy chế, quy định của cơ quan, công đoàn như quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng,… tham gia góp ý kiến điều chỉnh bổ sung kịp thời các nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường.

-       Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam và các Nghị quyết của công đoàn; định kỳ thực hiện kiểm tra công tác tài chính, điều lệ công đoàn. Phối hợp tốt với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan đẩy mạnh công tác nữ công, phong trào thi đua hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVC.

-       Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành CĐCS với Ban Giám hiệu tạo mọi điều kiện để Ban Chấp hành hoạt động và vận động CBCCVC thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp với cơ quan chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC, tổ chức luyện tập và tham gia các phong trào văn thể mỹ do cơ quan, các ngành, các cấp phát động.

-       Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của CBCCVC, là cầu nối giữa Đảng với cơ quan và đoàn thể.

-       Toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đề ra giải pháp để thực hiện tốt phương châm của Đại hội đề ra là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” trong suốt nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2.    Danh sách BCH Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Tiền Giang nhiệm kỳ 2017-2022

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Lê Văn Vũ Chủ tịch
2 Nguyễn Hoàng Giang Phó Chủ tịch
3 Thái Thị Mỹ Ngọc Ủy viên thường vụ
4 Nguyễn Thành Trung Ủy viên thường vụ
5 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền Ủy viên BCH
6 Nguyễn Ngọc Huy Ủy viên BCH
7 Nguyễn Thị Hoàng Vân Ủy viên BCH
8 Hồ Văn Hóa Ủy viên BCH
9 Nguyễn Thị Phong Lan Ủy viên BCH
10 Nguyễn Thị Kim Ngân Ủy viên BCH
11 Lê Thụy Phượng Linh Ủy viên BCH
12 Võ Đức Thiên Ủy viên BCH
13 Phạm Thị Yến Nguyệt Ủy viên BCH

 

 

 


Collapse/Expand
Hoạt động
Tin tức hoạt động của đơn vị
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com