Doanh nghiệp
Liên kết
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG     

      1. Hội đồng trường Trường Cao đẳng Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Hội đồng trường) là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường, do ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định công nhận tư cách pháp nhân.

       2. Hội động trường có nhiệm vụ, quyền hạn:

a)  Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của Trường;

b)  Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế;

c)  Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Trường theo quy định của pháp luật;

d)  Quyết nghị cơ cấu tổ chức Trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Trường; về việc đề nghị miễn nhiệm Hiệu trưởng;

đ)  Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường;

e)   Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với UBND tỉnh Tiền Giang và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;

g)   Kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

h)   Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Trường;

i)   Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường họp cần thiết;

k)  Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2019-2024 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức vụ

Hội đồng trường

1

Ông Trương Thanh Nhường

Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng phòng

Phòng CTCT& HSSV

Chủ tịch

2

Ông Nguyễn Quang Khải

 

Bí  thư  Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường CĐTG

 

Thành viên

3

Ông Huỳnh Hữu Phước

Phó Hiệu trưởng Trường CĐTG

 

Thành viên

 

4

Ông Lê Văn Vũ

Phó HT - Chủ tịch CĐCS Trường CĐTG

 

Thành viên

 

5

Ông Võ Hoài Thương

Bí thư Đoàn TN Trường CĐTG

 

Thành viên

 

6

Ông Lê Quốc Hưng

Trưởng phòng

Phòng QLKH – HTQT&TTTL

Thư ký

7

Bà Trịnh Thị Như Lạc

Trưởng phòng

Phòng TCHC và Pháp chế

Thành viên

8

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh – Quan hệ doanh nghiệp & Dịch vụ kỹ thuật

Thành viên

9

Ông Đặng Văn Bên

Trưởng phòng

Phòng Khảo thí & QL chất lượng

Thành viên

10

Bà Lê Thụy Phượng Linh

Trưởng phòng

Phòng Kế toán - Tài chính

Thành viên

11

Ông Võ Tấn Phương

Trưởng phòng

Phòng Quản trị - Thiết bị

Thành viên

12

Nguyễn Thị Cẩm Quyên

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đào tạo

Thành viên

13

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Trưởng Khoa

Khoa Kinh tế - Tổng hợp

Thành viên

14

Ông Văn Bá Cường

Trưởng khoa

Khoa Điện - Điện tử

Thành viên

15

Ông Nguyễn Quang Tiên

Trưởng khoa

Khoa Cơ khí -Xây dựng

Thành viên

16

Ông Hoàng Đoàn Bảo Sơn

Phó Trưởng khoa

Khoa Cơ bản

Thành viên

17

Ông Võ Thanh Thế

Phó Giám đốc Trung tâm

 ĐT và SH giao thông thủy bộ

Thành viên

 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com