Doanh nghiệp
Liên kết
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG

THẠC SĨ NGUYỄN QUANG KHẢI – HIỆU TRƯỞNG

 

    Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh, Bộ Lao động - TB&XH về tổ chức và hoạt động của Trường; quản lý và điều hành các hoạt động của Trường; Là chủ tài khoản, Trưởng ban biên tập website và là người phát ngôn chính thức của Trường.

Chỉ đạo trực tiếp:

-  Công tác khối Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Khảo thí và đảm bảo chất lượng;

-  Công tác kiểm tra nội bộ; Theo dõi, kiểm tra nội bộ về nền nếp hoạt động của Trường trên các mặt tại Cơ sở 1.

Phụ trách các đơn vị/ tổ:

-  Phòng Quản lý khoa học – Khảo thí và đảm bảo chất lượng;

-  Tổ kiểm tra nội bộ.

Liên hệ:

Email: nguyenquangkhai@tgu.edu.vn                          Điện thoại: 0918 652 012

THẠC SĨ LÊ VĂN VŨ – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Là chủ tài khoản ủy quyền của Trường.

Chỉ đạo trực tiếp:

Công tác khối Hành chính - Tổ chức, Tài chính, Công tác chính trị - HSSV, Quản trị CSVC-Thiết bị, giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra nội bộ về nền nếp hoạt động của Trường trên các mặt tại Cơ sở 3.

Phụ trách các đơn vị:

-       Phòng Tổ chức - Hành chính và Pháp chế;

-    Phòng Kế toán - Tài chính;

-    Phòng Công tác chính trị và HSSV;

-    Phòng Quản trị - Thiết bị.

Liên hệ:

Email: levuvhtg@gmail.com                                      Điện thoại: 0918 819 291 

THẠC SĨ HUỲNH HỮU PHƯỚC – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Chỉ đạo trực tiếp:

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Đào tạo, giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra nội bộ về nền nếp hoạt động của Trường trên các mặt tại Cơ sở 2.

Phụ trách các đơn vị:

-     Phòng Quản lý Đào tạo;

-     Các Khoa;

 -    Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giao thông thủy bộ.

Liên hệ:

Email: Phuonchh@tvc.edu.vn                                Điện thoại: 0983 887 904


TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com