Doanh nghiệp
Liên kết
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG

     1.  Hiệu trưởng – ThS. Nguyễn Quang Khải

Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh Tiền Giang và Bộ LĐ – TB&XH về tổ chức và hoạt động của Trường; quản lý và điều hành các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường Cao đẳng. Là chủ tài khoản, Trưởng ban biên tập website và là người phát ngôn chính thức của Trường.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Tài chính, Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Khảo thí và quản lý chất lượng, bao gồm các đơn vị: Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và Thông tin tư liệu, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng.

Điện thoại: 0918.652.012

Email: nguyenquangkhai@tgu.edu.vn

2. Phó Hiệu trưởng – ThS. Lê Văn Vũ

Là chủ tài khoản ủy quyền của Trường. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Hành chính – Tổ chức, Quản trị CSVC-TB và Dịch vụ, bao gồm các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính và Pháp chế, Phòng Quản trị - Thiết bị, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giao thông thủy bộ.

Trực tiếp kiểm tra hoạt động hành chính và chuyên môn cơ sở 3 của Trường.

Điện thoại: 0918.819.291

Email: levuvhtg@gmail.com

 3. Phó Hiệu trưởng – ThS. Huỳnh Hữu Phước

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên, bao gồm các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác chính trị và HSSV, Khoa cơ bản và các khoa chuyên ngành.

Trực tiếp kiểm tra hoạt động hành chính và chuyên môn cơ sở 4 của Trường.

Điện thoại: 0983.887.904

Email: Phuochh@tvc.edu.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
 Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 Fax: 02733.881.465 Email: caodangtiengiang@gmail.com