Doanh nghiệp
Liên kết
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG

THẠC SĨ NGUYỄN QUANG KHẢI – HIỆU TRƯỞNG

 

Chỉ đạo trực tiếp:

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Tài chính, Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Khảo thí và quản lý chất lượng.

Phụ trách các đơn vị:

-       Phòng Kế toán – Tài chính;

-       Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và Thông tin tư liệu;

-       Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng.

Liên hệ:

Email: nguyenquangkhai@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0918 652 012

THẠC SĨ HUỲNH HỮU PHƯỚC – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Chỉ đạo trực tiếp:

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Đào tạo, giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra nội bộ về nền nếp hoạt động của Trường trên các mặt tại Cơ sở 2 và Cơ sở 3.

Phụ trách các đơn vị:

-       Phòng Quản lý đào tạo;

-       Khoa cơ bản và các Khoa chuyên ngành;

-      Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giao thông thủy bộ.

Liên hệ:

Email: Phuonchh@tvc.edu.vn

Điện thoại: 0983 887 904

THẠC SĨ LÊ VĂN VŨ – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Chỉ đạo trực tiếp:

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Hành chính – Tổ chức, Công tác chính trị - HSSV, Quản trị cơ sở vật chất – thiết bị và Dịch vụ, giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra nội bộ về nền nếp hoạt động của Trường trên các mặt tại Cơ sở 1.

Phụ trách các đơn vị:

-       Phòng Tổ chức – Hành chính và Pháp chế;

-       Phòng Công tác chính trị và HSSV;

-       Phòng Phòng Quản trị - Thiết bị;

-       Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật;

Liên hệ:

Email: levuvhtg@gmail.com

Điện thoại: 0918 819 291

 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com