Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Kế toán - Tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

(Ban hành theo Quyết định số 38/QĐ–CĐTG, ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

       1. Chức năng:

       a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản trị tài chính, bao gồm: Xây dựng dự toán tài chính, kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, nhiều năm;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác kế toán, bao gồm: Xây dựng quy chế chi tiêu tài chính và tổ chức thực hiện công tác kế toán đúng quy chế chi tiêu tài chính và quy định pháp luật hiện hành;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác kế toán tài sản, bao gồm: Lập hồ sơ kế toán tài sản, tổ chức thực hiện công tác kế toán tài sản công theo quy định hiện hành của Nhà nước.

        2. Nhiệm vụ:

        a. Về quản trị tài chính:

Xây dựng kế hoạch, phương án tài chính hàng năm, nhiều năm để thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật;

Lập dự toán và phân bổ nguồn chi tiêu thường xuyên hàng năm. Hướng dẫn các đơn vị thuộc trường lập dự toán thu chi. Tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi của đơn vị trực thuộc;

Xét duyệt yêu cầu điều chỉnh dự toán chi năm còn nằm trong giới hạn đã được duyệt và dự toán chi từng công việc;

Báo cáo tài chính của trường hàng năm, từng quý và các báo cáo khác cho Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước.

b. Về thực hiện công tác kế toán:

Xây dựng cơ chế chính sách tăng thu, tiết kiệm chi đối với toàn bộ hoạt động của Trường. Xây dựng các loại đơn giá, định mức thu, chi đối với các hoạt động của Trường;

Phân tích, đánh giá hiệu quả các hoạt động của nhà trường thông qua các chỉ số thu chi tài chính; đề xuất biện pháp cải tiến hoạt động, cải tiến quản lý tài chính;

Chủ trì tổ chức xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện chi tiêu tài chính theo chế độ quy định, các khoản chi theo dự toán và các khoản chi ngoài dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt;

Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán. Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân nội bộ và vãng lai;

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ chi tiêu tài chính, chế độ chính sách cho người lao động, các quy định về công nợ;

Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo qui định với Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng chuyên doanh có mở tài khoản;

Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định. Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định nhà nước; 

Thực hiện công tác kế toán sản xuất kinh doanh dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp kinh tế khác;

Làm thường trực Hội đồng đời sống của Trường.

c. Về thực hiện công tác kế toán tài sản công:

Phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện kê khai tài sản để được Nhà nước giao tài sản theo cơ chế giao vốn doanh nghiệp;

Thực hiện báo cáo tăng giảm hàng năm về tài sản đối với cơ quan nhà nước thẩm quyền để được bổ sung, điều chỉnh giao tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;

Thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài sản công; xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản theo các quy định hiện hành của nhà nước.

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Lê Thụy Phượng Linh1978Trưởng Phòng Xem thông tin
2Huỳnh Thị Hiền1975Chuyên viên Xem thông tin
3Nguyễn Thị Trang Quyên1987Giáo viên Xem thông tin
4Nguyễn Thúy Quỳnh1989Giáo viên Xem thông tin
5Nguyễn Ngọc Tuyết1988Giáo viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com