Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Tổ chức - Hành chính và Pháp chế
 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP CHẾ

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự, bao gồm: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá đội ngũ công chức viên chức (CCVC); kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CCVC;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác hành chính, bao gồm: Công tác văn thư, lưu trữ; công tác kế hoạch hóa; báo cáo thống kê số liệu; lễ tân, phục vụ;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật viên chức;

d. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác pháp chế, công tác kiểm tra nội bộ về tổ chức hoạt động của Trường.

đ. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác “Vì sự tiến bộ của phụ nữ“ theo chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước.

    2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức bộ máy và quản trị nhân sự;

    b. Quản trị hành chính;

c. Lễ tân, phục vụ;

d. Thi đua, khen thưởng;

đ. Công tác pháp chế;

e. Công tác kiểm tra nội bộ;

f. Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

g. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 

 

Collapse/Expand
Danh sách viên chức
Đã có lỗi xảy ra khi tải dữ liệu, do:Object reference not set to an instance of an object.
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com