Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế và Thông tin tư liệu

                         CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ                               VÀ THÔNG TIN TƯ LIỆU

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý hoạt động khoa học – công nghệ, bao gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển hoạt động khoa học – công nghệ theo đặc thù cơ sở GDNN; thực hiện quản lý hoạt động khoa học – công nghệ theo kế hoạch đã xây dựng;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề, bao gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế; quản lý việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;

c.Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về phát triển nguồn học liệu, bao gồm: Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn học liệu, nhất là học liệu mở đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên, HSSV;

d. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức công tác thông tin trên website của Trường và các phần việc liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Quản lý hoạt động khoa học, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu;

        b. Hợp tác quốc tế;

        c. Tổ chức công tác thông tin tư liệu của Trường;

d. Thực hiện các phần việc liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường;

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Lê Quốc Hưng1983Trưởng Phònghunglq@tvc.edu.vn Xem thông tin
2Dương Thị Thùy Linh1987Giáo viên Xem thông tin
3Triệu Tố Nương1987Chuyên viênnuongtt@tvc.edu.vn Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com