Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Khoa Cơ khí - Xây dựng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG

(Ban hành theo Quyết định số 38/QĐ–CĐTG, ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

 a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy kiến thức chuyên ngành các ngành nghề đang đào tạo và các ngành nghề khác sẽ được mở theo hướng phát triển của mỗi Khoa. Tổ chức cho giáo viên tham gia công tác hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh phổ thông khi có đặt hàng từ các trường phổ thông.

b. Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về đào tạo và dịch vụ kỹ thuật công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

 c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do  Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên. Cụ thể:

Xây dựng khối kiến thức chuyên ngành các ngành/nghề trong chương trình đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng của trường do Khoa đảm trách; đề xuất cập nhật, cải tiến chương trình khung, chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy các môn học/mô đun thuộc khối kiến thức chuyên ngành của Khoa;

Xây dựng khung tiến độ, kế hoạch giảng dạy các môn học/mô đun, các lớp do Khoa đảm trách. Tổ chức giảng dạy và thực hiện biện pháp quản lý chất lượng giảng dạy trong các bộ môn gắn với đổi mới phương pháp đào tạo nghề, đổi mới quản lý chuyên môn, đẩy mạnh hoạt động học thuật của các bộ môn trong Khoa;

Tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo nghề, hoạt động hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông và nghiên cứu khoa học trong Khoa. Đề xuất bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất thiết bị phục vụ dạy - học, thực hành nghề;

Thực hiện các phần việc liên quan đến công tác thi, kiểm tra đánh giá học sinh, sinh viên theo phân quyền của Hiệu trưởng;

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên thuộc Khoa theo chương trình, kế hoạch chung của Trường;

Phân công giáo viên thuộc Khoa làm công tác quản lý xưởng thực hành, công tác giáo viên chủ nhiệm (GVCN), cố vấn học tập - rèn luyện (CVHT-RL), tư vấn hỗ trợ HSSV trong học tập - rèn luyện;

Quản lý nền nếp học tập - rèn luyện của học sinh, sinh viên trong Khoa theo quy chế đào tạo;

Phối hợp Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên tổ chức xét đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng “Đồng hành cùng HSSV trong học tập - rèn luyện cho học sinh, sinh viên thuộc Khoa.

b. Tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Cụ thể:

Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với đặt hàng nghiên cứu khoa học của Trường, doanh nghiệp, ngành, địa phương. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các phần việc nghiên cứu thuộc đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của giảng viên, giáo viên trong Khoa.

Triển khai thực hiện các phần việc thuộc dự án hợp tác quốc tế của Trường gắn với hoạt động chuyên môn của đội ngũ giảng viên, giáo viên trong Khoa;

c. Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật - công nghệ. Cụ thể:

Thực hiện các hoạt động gắn đào tạo nghề với sản xuất kinh doanh các ngành nghề do Khoa đào tạo;

Xây dựng chương trình và đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu cộng đồng phù hợp với chuyên môn - nghiệp vụ và thế mạnh của đội ngũ giảng viên, giáo viên thuộc Khoa;

Tổ chức cho viên chức và học sinh, sinh viên trong Khoa tham gia các hoạt động tình nguyện và ngày công tác xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d. Tổ chức quản lý hoạt động thực tế, thực tập nâng cao tay nghề của giảng viên, giáo viên thuộc Khoa  tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

đ. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn. Cụ thể:

Thực hiện công tác kế hoạch hóa và triển khai hoạt động hành chính, chuyên môn ở Khoa;

Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá đội ngũ viên chức thuộc khoa theo phân quyền quản lý của Hiệu trưởng, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa;

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của viên chức hành chính và giảng viên, giáo viên thuộc Khoa, đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp quản lý viên chức theo quy định hiện hành;

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trường và cán bộ quản lý ngang cấp theo kế hoạch của nhà trường;

Tổ chức, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất - thiết bị, vật tư thực hành tại các phòng thực hành, xưởng thực hành thuộc Khoa. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

Quản lý các Bộ môn/Tổ bộ môn (gọi chung là bộ môn) trực thuộc Khoa và quản lý công tác GVCN, cố vấn HT-RL các lớp thuộc Khoa.

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Nguyễn Quang Tiên1980Trưởng Khoaquangtien1680@yahoo.com Xem thông tin
2Nguyễn Bảo Anh1979Phó Trưởng Khoa Xem thông tin
3Nguyễn Đức Tín1964Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
4Trần Ngọc Toàn1981Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
5Bùi Ngọc Cường1964Giáo viên Xem thông tin
6Lê Văn Cường1984Giáo viên Xem thông tin
7Võ Thành Danh1960Giáo viên Xem thông tin
8Ngô Thanh Dũng1977Giáo viên Xem thông tin
9Nguyễn Mạnh Hiển1980Giáo viên Xem thông tin
10Lê Văn Huy1978Giáo viên Xem thông tin
11Mạch Xuân Lễ1986Giáo viênmachxuanle@gmail.com Xem thông tin
12Trương Thanh Phong1981Giáo viên Xem thông tin
13Bạch Vinh Quang1985Giáo viên Xem thông tin
14Đặng Ngọc Quang1969Giáo viênquangtg1969@yahoo.com Xem thông tin
15Nguyễn Trung Quốc1982Giáo viênnguyenthikimliencttg@yahoo.com.vn Xem thông tin
16Phạm Văn Quốc1981Giáo viên Xem thông tin
17Nguyễn Tấn Tài1980Giáo viên Xem thông tin
18Văn Công Tài1980Giáo viên Xem thông tin
19Mai Minh Tấn1977Giáo viên Xem thông tin
20Thái Mai Xuân Thạch1971Giáo viên Xem thông tin
21Nguyễn Hồng Thái1980Giáo viên Xem thông tin
22Phạm Văn Thêm1981Giáo viên Xem thông tin
23Lê Nhựt Trung1984Giáo viên Xem thông tin
24Nguyễn Thanh Trung1984Giáo viênthanhtrung84.cdn@gmail.com Xem thông tin
25Nguyễn Thành Trung1979Giáo viênthanhtrung200779@yahoo.com.vn Xem thông tin
26Nguyễn Quốc Việt1979Giáo viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com