Doanh nghiệp
Liên kết
Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng Tiền Giang

Ngày đăng bài:10/1/2020

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com