Hội nghị tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914-01/01/2024)

Nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Ngày 02/01/2024, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Tiền Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024) với sự có mặt của thành viên Ban chấp hành đoàn trường, Bí thư các liên chi đoàn khoa.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Ngọc Hoa Mai – Phó Bí thư Đoàn trường ôn lại những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đó là lòng tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị nào; là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, lấy thực tiễn là cơ sở và mục đích cho mọi hoạt động; là sự mẫu mực về tư duy năng động, nhạy bén, sắc sảo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là sự tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, liên tục về phẩm chất, đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mãi là tấm gương sáng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ra sức học tập, lao động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc “độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Phạm Ngọc Hoa Mai – Phó Bí thư Đoàn trường ôn lại những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh là một nhà lãnh đạo tài năng có nhiều đóng góp vào sự phát triển đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; góp phần đặt nền móng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; “vị tướng của nông dân” với những đóng góp xuất sắc trên mặt trận nông nghiệp. Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – một nhân cách cộng sản kiên trung, mẫu mực; một người con ưu tú của dân tộc, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta, một người chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm của lực lượng vũ trang, một danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của Đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời, qua đó tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, noi gương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động và công tác, cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng..

Tin cùng chủ đề
Tin khác

Tiêu điểm
Doanh nghiệp
Liên kết